ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

                    ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.  Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат взаимоотношенията между Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“ /изпълнител или организатор/, ползвателите на сайта https://www.backyard-ultra.bg /потребители/ и заявилите участие лица /участници или състезатели/ в организираното от Изпълнителя мероприятие, наричано по-долу /услугата или състезанието/.

2. ОУ могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Изпълнителя, за което последният информира потребителите, като публикува на страницата си в интернет изменените Общи условия.

3. Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“ осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, с адрес: https://www.backyard-ultra.bg

4. Тези условия обвързват всички потребители на https://www.backyard-ultra.bg. С избирането на линк или бутон, разположени на горепосочения уебсайт и/или линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

 

                    ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

                    Наименование на изпълнителя: Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“;

                    Седалище и адрес на управление: общ. Столична, с. Владая, п.к. 1641, ул. „Приплат“ 5;

                    Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: общ. Столична, с. Владая, п.к. 1641, ул. „Приплат“ 5;

                    Данни за кореспонденция: email: contract@backyard-ultra.bg тел.: 0896983247.

                    Вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с единен идентификационен код: ЕИК 207635246

 

                    КАУЗА И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО Й

 

                    Учредителите на Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК”, обичат да бъдат на открито. Устойчивостта и опазването на природата и околната среда са ключови елементи в живота им. Ето защо това е основен приоритет на организацията. За Мишо Симеонов, който е от основателите на Сдружението, бягането е много повече от спорт и средство за поддържане на тонос и добро физическо здраве. Господин Симеонов е със завиден опит в многоетапни състезания и ултрамаратони. За него те са страст и начин на живот. Да се бориш с екстремни метеорологични условия, за да стигнеш до финала, да видиш мъгливия утринен изгрев или да вървиш бавно през притихнала борова гора по покритата с игли пътека под краката… Тези моменти са познати и споделени от всички планински бегачи. Планинското бягане осигурява преживяване, което кара човек да се връща отново и отново. Независимо дали се състезаваш за 30 минути или в ултра маратон, което отнема над 10 часа, това е предизвикателство срещу тялото, ума и терена, което всеки бегач изпитва.

Стремежът на организаторите е с участието си Wolf backyard ultra всеки да получи възможност да се свърже с природата и да я заобича. Така се цели постигане и изграждане на спортна култура, и поддържане на добра физическа форма сред членовете на обществото. Би се подпомогнало устойчивото развитие на екосъобразен туризъм в страната и чужбина, както и съхраняването и популяризирането по света на българските бит, обичаи и култура. Непосредственият досег на състезателите с планината би довело до стимулиране опазването на природното и културно наследство на страната ни, а също така изграждане на култура на природосъобразен начин на живот у гражданите.

                    Състезанието Wolf backyard ultra (WBU) е единствено по рода си в България. То ще бъде част от глобална мрежа от backyard състезания. Първото, от които  е проведено през далечната 2011 г. в САЩ. Към момента се провеждат 400 подобни състезания в 40 държави от всички континенти. Победителите от тези спортни събития имат възможността да участват на Backyard World Championship, който се провежда в САЩ, щата Тенеси. През изминалата 2023 г. в него са участвали 75 бегачи, като победителят е спечелил състезанието, завършвайки 108 обиколки.

Организираното от Изпълнителя Wolf backyard ultra състезание ще се проведе на 31.08.2024 г. в полите на Витоша планина по правила и регламент описани в настоящите общи условия. Състезанието печели не най-бързият, а най-издръжливият бегач.

                    Спортното събитие е с благотворителна цел. Част от средствата събрани за състезанието ще бъдат дарени, като потребителите ще бъдат информирани за избраната кауза.

 

                ДЕФИНИРАНЕ НА „ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ“ ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

https://www.backyard-ultra.bg - е уебсайт, собственост на Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“, посредством който на потребителите/участниците се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

 

„Злонамерени действия“ - са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани, като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство или на друго приложимо право.

 

„Интернет страница“ - е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

 

 

Състезанието“ – е организираното от Изпълнителя спортно събитие Wolf backyard ultra (WBU), което ще се проведе на 31.08.2024 г.

 

„Потребител” е всяко лице, което осъществява достъп до уебсайта  https://www.backyard-ultra.bg  и/или ползва предоставяните през него информационни услуги и ресурси.

 

„Участник/Състезател“ е всяко пълнолетно физическо лице, което се е регистрирало на сайта на Сдружението и е заплатило таксата за участие посочена в полето „Цени“ в уебсайта на изпълнителя  https://www.backyard-ultra.bg.

 

“Услуга/и” – всяка/всички услуги, събития, програми и други, предоставени на потребителите, чрез функционалностите на Уебсайта.

 

„Уебсайт“ е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

 

„База данни“ - представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на – Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“, респективно на сайта на дружеството https://www.backyard-ultra.bg в хипотезата на чл. 11 и съответно на чл. 14 от ЗАПСП.

 

„Случайно събитие и непреодолима сила” - са непредвидени и непредвидими към момента на сключването на договора обстоятелства от извънреден характер, които правят изпълнението му обективно невъзможно.

 

„Общи условия“/„ОУ“ – правила, които регламентират използването на Уебсайта и неговите услуги и ресурси.

 

„Изпълнител“ е Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“, регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел  с ЕИК 207635246, със седалище и адрес на управление: гр. София, с. Владая, п.к. 1641, ул. „Приплат“ 5, което управлява и поддържа уебсайта и администрира всички услуги в него.

 

„Дигитално съдържание“ – всички материали,  включително съвети, инструкции, аудио и видео материали и друго съдържание, предоставено от Изпълнителя на Потребител, чрез функционалностите на Уебсайта  или изпратени по email или с друго средство за електронна комуникация.

 

„Банка/та“ – се има предвид „ДСК“ ЕАД

 

„Информация с поверителен характер“ – е примерно, но не само ноу-хау, данни, процеси, факти, обстоятелства, презентации, проекти, материали, кореспонденция, финансова информация в електронен или писмен вид и всяка друга информация от технически, бизнес или какъвто и да било друг характер, изцяло или отчасти, в каквато и да било форма, получена от потребителите при или по повод използването на уебсайта и участие в състезанието.

 

                    ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО И ЦЕНИ

 

                    Всяко пълнолетно физическо лице може да заяви участието си в организираното от Изпълнителя състезание, чрез натискане на бутона „Регистрация“ на уебсайта.

                    За заявката е необходимо потребителите да въведат необходимите данни, а именно: име, фамилия, email адрес, телефон, година на раждане, държава на произход, пол, размер на тениска, промо код (ако е приложимо).

                    При заявяването на участие Потребителите следва да въведат двукратно избрана от тях парола.

                    С въвеждането на описаните в т. 2 и 3 данни, Потребителят заявява участието си в Wolf backyard ultra (WBU) и си създава профил в уебсайта на Изпълнителя.

                    След създаването на профил участникът получава на посочения от него email адрес автоматично генерирано съобщение, съдържащо информация за методите на заплащане на таксата. В него е посочен също уникалният идентификационен код (ID) на конкретния състезател, както и клиентски идентификационен номер (КИН) на изпълнителя за плащания през EasyPey.

                    Участието в състезанието се осигурява от Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“, въз основа на настоящите ОУ, имащи характер на постигнато споразумение между потребителите на услугата и изпълнителя й, след заплащане от страна на потребителите на пълния размер на таксата за участие.

                     За да се включат в състезанието на потребителите е предоставена възможност да заявят своето участие в срок от 01.02.2024 г. до 31.07.2024 г., като в зависимост от момента на заявката са предвидени три ценови възможности.

                     При записване за участие в периода 01.02.2024 г. до 31.03.2024 г. размерът на таксата е 55,00 лева.

                     При записване за участие в периода 01.04.2024 г. до 31.05.2024 г. размерът на таксата е 65,00 лева.

                     При записване за участие в периода 01.06.2024 г. до 31.07.2024 г. размерът на таксата е 75,00 лева.

 4. Изпълнителят си запазва правото по своя преценка да променя цената на предлаганата в Уебсайта услуга, за което ще уведомява своевременно потребителите.

 

                    НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ

 

                    За участието си в състезанието потребителите заплащат такса съобразно установените от изпълнителя цени, към датата на заявяването на участие. Размерът на таксата за участие на уебсайта на Сдружението е посочена в лева.

                    Заплащането се извършва по един от следните методи:

        Чрез превод по банкова сметка на „Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“:

BIC: STSABGSF

IBAN:​ BG67 STSA 9300 0030 5015 04

Банка: „ДСК“ ЕАД

Титуляр: Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“

Като основание следва да се посочи име, фамилия и ID описано в т. 5, §  V от настоящите ОУ.

                    С плашане в офис на EasyPey, като посочи КИН на изпълнителя и своето ID по т. 5, § V от настоящите ОУ.

 

                    РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 

                    Стартът на Wolf backyard ultra ще се състои в 09:00 часа на 31.08.2024 г.

                    Състезанието ще се проведе в полите на Витоша планина, западната част на гр. София – при село Владая. Зоната на Старт/финала ще бъде обособена в края на селото, при автобусна спирка „Селимица“, в непосредствена близост до адрес: с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ 134.

                    В деня на състезанието ще има възможност за достъп с автомобил или с автобусна линия 59.

                    Чрез натискане на бутона „Цени“ в уебсайта на Изпълнителя потребителите могат да достъпят карта с локацията на зоната на старт/финала и маршрута на състезанието.

                    Участниците ще се състезават заедно в две категории – „мъже“ и „жени“, като ще бъде излъчен по един победител във всяка.

                    (1) Трасето на състезанието е кръгово, с дължина 6 километра и 705 метра и положителна денивелация от 200 метра.

(2) Участниците ще преминават през различна настилка – предимно планински пътеки, като в началото на трасето има асфалтиран път, а в края му павиран участък.

(3) Маршрутът на състезанието е маркиран със светлоотразителни елементи, като участниците трябва да следват стриктно маркираното трасе. Излизане от трасето се допуска само за използване на WC. Извън изключението по предходното изречение, отклонение от маршрута преди завършване на конкретна обиколка, води до елиминация на състезателя.

                     Стартът и финалът на трасето се намират на една и съща локация, описана в точка 2, § VII от настоящите общи условия, на която ще бъде обособен и единственият за състезанието подкрепителен пункт.

                     Участниците се предупреждават със сигнал на 3, 2 и 1 минути преди началото на всяка обиколка.

                     Състезателите трябва да са в зоната на старта при сигнал на организаторите, като всички участници стартират заедно в масов старт.

                     Всяка обиколка започва точно 1 час след началото на предходната. Така, пътвата обиколка започва в 09:00 часа, втората в 10:00 часа, третата в 11:00 часа и т.н.

                     Обиколките, включително финалната, следва да бъдат завършвани за 1 час или по-малко.  Всяка обиколка започва с масов старт.

                     Завършването на дадена обиколка за по- малко от един час, дава възможност на състезателя за почивка в подкрепителния пункт.

                     Започването на първата и всяка следваща обиколка по-рано или по-късно от сигнала за старт на организаторите води до дисквалификация на участника.

                     Състезателите имат право да използват щеки.

                     Участниците нямат право да използват „външна помощ“ по време на състезанието. В това число, но не само, кола, велосипед и пр., или да използват друго средство извън посочените в предходната точка, което би им дало необосновано предимство пред останалите състезатели.

                    В хода на обиколките по-бавните бегачи са длъжни да пропускат по-бързите да ги подминат.

                    С цел обезпечаване сигурността и здравето на участниците и всички присъстващи по време на състезанието на място организаторите ще осигурят линейка, медицински екип, медицински пункт на старт/финала, както и медицинско лице в трасето.

                    Състезанието е с отворен финал – “Last Man Standing”. Победители са тези състезатели, в конкретната категория, които успеят да завършат в рамките на контролното време за обиколка (един час), комулативно една обиколка повече от всички други участници.

                    Спечелилият във всяка категория ще получи плакет и парична награда.

                    В случай, че двама или повече състезатели от една и съща категория, завършат еднакъв брой обиколки, не се излъчва победител в тази категория.

                    За всички участници в Wolf backyard ultra организаторите осигуряват тениска от състезанието и специално изработен дървен медал.

                    Непосредствено преди началото на състезанието, на място, на състезателите отново ще бъдат разяснени правилата влючени в настоящия § VII.

 

 

                    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

                    Изпълнителят се задължава да осигури необходимите условия за нормално и безопасно провеждане на състезанието.

                    Изпълнителят има право да получи таксата за участие от всеки регистрирал се състезател, в размер съобразно условията по т. 7, § V от настоящите ОУ.

                    Изпълнителят има право по всяко време и по свое усмотрение да прави изменения в услугата и уебсайта, във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяната услуга, както и да разширява обхвата й, да прави промени в публикуваните в Уебсайта материали, съдържание и цени.

                    Изпълнителят има право да блокира достъпа на Потребителя до Услугата и/или до Уебсайта в цялост или до отделни части от тях, при:

(а) нарушаване от страна на Потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други условия - неразделна част от ОУ;

(б) неплащане на цената на Услугата;

(в) извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя незаконни действия, или такива, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Изпълнителя или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.

                    С оглед повишаване качеството на Услугата, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Изпълнителят има право временно да ограничи или преустанови предоставянето им и достъпа до Уебсайта.

                    Състезателят има право да участва в организираното от Изпълнителя спортно събитие.

                    Потребителят има право да използва предлаганата в Уебсайта Услуга и материали съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ.

                    Потребителят се задължава да предоставя на Изпълнителя точна и вярна информация при заявяване на участие в състезанието, като при промяна в същата е длъжен своевременно да го уведоми.

                    Участникът е длъжен да заплати цената за Услугата в размер и начин регламентирани в настоящите ОУ.

                    Участникът се задължава да спазва всички изисквания, правила и инструкции на Изпълнителя за нормалното провеждане на състезанието и да не пречи на останалите състезатели в него.

                    Право на отказ

                    Състезателите имат право да се откажат от  участието си в състезанието в 14 дневен срок, считано от заплащането на цената.

                    За упражняване на правото си по предходната алинея, не е необходимо състезателят да посочва конкретни причини и същият не дължи заплащане на обезщетения и неустойки.

                    За да упражни правото си на отказ, участникът трябва да уведоми Изпълнителя с недвусмислено писмено изявление, изпратено на хартиен или елетронен носител - по поща, факс или електронна поща.

                    Като улеснение на потребителите на уебсайта в приложение на настоящите ОУ е поместен стандартен формуляр за отказ. Желанието си да упражни правото си на отказ участникът може да заяви и в свободен текст, стига от съдържанието му да личи недвусмислено воля за отказ от ползването на предоставяната на уебсайта услуга.

                    При получаване на изявление за отказ от страна на състезател, изпълнителят се задължава да изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

                    При упражняване на правото си на отказ в 14 дневния срок по ал. 1, състезателят има право да получи вече заплатената от него сума.

                    След изтичане на посочения в т. 11, ал. 1 срок, всеки участник може да се откаже от участието си в състезанието, но няма да му бъде върната вече заплатената такса.

 

                    ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ

 

                    Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:

(1) Копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера и дигиталното съдържание в Уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.

(2) Записването, изтеглянето, преработването и копирането на Уебсайта, публикуваното в него съдържание, както и споделянето, разпространяването, излъчването и предаването им в други уебсайтове, социални мрежи и други, както и разкриването им на трети лица,  включително, но не само, чрез средства за масова комуникация, чрез предаването им на хардуерен носител и др.

(3) Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други Потребители на Услугата и на Уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от Уебсайта на Изпълнителя.

(4) Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама и друго съдържание и информация, публикувани в Уебсайта.

(5) Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други злонамерени действия и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Уебсайта, кражба и загуба на данни от ресурсите на Уебсайта.

(6) Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други Потребители, по какъвто и да е начин до Услугата, до Уебсайта или до която и да е част от съдържанието му.

 

                    НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

                    В случай на пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и изпълнителна власт, препятстващи изпълнението на задълженията, както и всякакви други обстоятелства извън разумния контрол на Изпълнителя, последният си запазва правото да предложи друга дата за провеждането на състезанието, както и да прекъсне временно провеждането му, без да дължи неустойки за това.

                    При настъпването на Случайно събитие и непреодолима сила, наличието на които правят провеждането на състезанието обективно невъзможно, това не може да се вмени във вина на Изпълнителя и последният не дължи обезщетения и неустойки.

 

                    ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИК

 

                    Организаторите имат правото едностранно и незабавно да прекратят участието на състезател в спортното мероприятие, в следните хипотези:

                    По време на състезанието, използва „външна помощ“ - МПС, велосипед и пр., или друго средство извън посоченото в т. 14, § VII от ОУ, което би му дало необосновано предимство пред останалите състезатели.

                    Вън от изключенито по т. 6, ал. 3, изр. Второ от § VII,  по време на обиколките се отклонява от маркирания маршрут на състезанието.

                    Започне първата или, която и да е следваща обиколка преди или след масовия старт.

                    Проявява лошо, неуважително, непристойно, агресивно или морално неприемливо поведение или такова, с което застрашава живота и здравето на присъстващите по време на състезанието.

 

                    КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

                    За организирането и провеждането на състезанието Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“ може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на състезателите и потребителите на уебсайта, като администратор на лични данни съгласно действащото на територията на Република България законодателство в областта на защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679. Повече информация, във връзка с дейностите по обработване на лични данни на Изпълнителя, може да видите тук. Ако Потребителят не е съгласен с Политиката за поверителност и бисквитки поместени на https://www.backyard-ultra.bg, същият не следва да използва Уебсайта и / или Услугите в него.

                    Потребителите се задължават да не копират, възпроизвеждат, дублират, създават производни произведения, нито по какъвто и да е начин да разкриват и разпространяват информация с поверителен характер, която са получили в електронен или писмен вид, станала им достояние по повод участието им в състезанието или при достъпването на уебсайта, с разпространението, на която могат да бъдат накърнени правата и занонните интереси на изпълнителя.

                    Услугите и Уебсайтът съдържат авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни, ноу-хау и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Изпълнителя и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Услугите, съдържанието и други материали в Уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Изпълнителя. Използването на Услугите, съдържанието и други материали в Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

 

                    ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

                Организаторите не носят отговорност при настъпване на инциденти по време на състезанието, дължащи се на неспазване на настоящите ОУ или поради невнимание и/или лекомислие от страна на участниците.

                Изпълнителят не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от https://www.backyard-ultra.bg. Изпълнителят не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.

                Изпълнителят не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на уебсайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

                Изпълнителят не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

                Изпълнителят не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна https://www.backyard-ultra.bg.

                Изпълнителят не носи отговорност, в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

                Изпълнителят не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица по повод използването на Уебсайта и предлаганите на него услуги.

(2) Изпълнителят не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на https://www.backyard-ultra.bg.

(3) Изпълнителят не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

                Изпълнителят не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

                Изпълнителят не носи отговорност за качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчикът или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този Уебсайт.

                Изпълнителят не носи отговорност за качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на устройства на Потребителя.

                Изпълнителят не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при липса на съдействие от страна на Потребителя, което е необходимо за изпълнението на услугата, както и при възникването на форсмажорни обстоятелства извън разумния контрол на Доставчика по причини, които не могат да му бъдат вменени във вина.

 

                    НАДЗОРЕН ОРГАН

 

1. Комисия за защита на потребителите - адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ 1, ет. 3, 4 и 5, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, телефон на потребителя: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

 

                    РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

                    Спорове между Изпълнителя и потребителя могат да се решават, чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително, чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформа за ОРС (онлайн решаване на спорове). При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд.

 

                    ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

                    При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия и за неуредените в тях въпроси се прилага българското законодателство.

 

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на https://www.backyard-ultra.bg от 01.02.2024 г.

 

 

Приложение 1 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“, общ. Столична, с. Владая, п.к. 1641, ул. „Приплат“ 5, email: contract@backyard-ultra.bg):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

 

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата Политика за защита на личните данни и политика за бисквитки, наричана по-долу за краткост „Политика“, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“, наричано по-долу за краткост „Сдружението“, собственик на интернет страницата https://www.backyard-ultra.bg, наричана по-долу за краткост „Страницата“, „уебсайта“ или „Интернет страницата“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ на Страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата и предлаганите, чрез нея услуги.

 

II. ДАННИ ЗА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 2. Информация относно Сдружението:

                    Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съобразно действащото на територията на Република България законодателство. Основните цели на Сдружението, както и извършваната допълнителна стопанска дейност са свързани с опазването на природата и околната среда, чрез организацията на спортни събития и мероприятия за насърчаване инициативата и физическата активност. Сдружението постига целите и упражнява дейността си съобразно закона и добрите нрави.

(2) Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“ е администратор на личните данни, които се обработват във връзка с дейността на Сдружението, което само определя целите и средствата за обработването им. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: общ. Столична, с. Владая, п.к. 1641, ул. „Приплат“ 5 – на който адрес може да изпращате, по пощата, искания до Сдружение „СИВИЯТ ВЪЛК“, като администратор на данни или лично да подадете исканията си на същия адрес. Лице за контакт: Мишо Симеонов, email: contract@backyard-ultra.bg  тел.: 0896 983 247.

 

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1) Сдружението, чрез Страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни и друго приложимо законодателство. Сдружението обработва Вашите лични данни съобразно настоящите условия и въведените в него мерки и средства за защита на личните данни.

(2) Сдружението обработва следните видове лични данни на Потребителите: Имена, електронна поща; година на раждане; държава; пол, размер тениска; банкова информация, данни от бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството на Потребител .

(3) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, статистическа информация за ползване на Интернет страниците, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Сдружението, обезпечаване предоставянето на услугите на Сдружението .

(4) Сдружението не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

(5) Сдружението предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни, както и Общият Регламент 2016/679 относно защита на личните данни.

Чл. 4 (1) Интернет страницата използва бисквитки (cookies).

(2) Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашата Страница. Те позволяват на Страницата да запаметява Вашите действия и предпочитания, за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате нашия сайт или преминавате от една страница към друга, което ни помага да Ви предоставяме съдържание, което смятаме, че ще бъде полезно и интересно за Вас.

(3) Ако предпочитате да избегнете използването на бисквитки на https://www.backyard-ultra.bg, като вземете предвид описаните по-горе ползи, първо трябва да забраните използването на бисквитки в браузъра си, след което да изтриете свързани с този сайт бисквитки, запаметени в браузъра. Можете да използвате тази опция за предотвратяване на използването на бисквитки по всяко време.

(4)  Използвайки Сайта на Дружеството, Вие се съгласявате използваните от последното бисквитки да бъдат поставени на Вашето устройство. Може да ограничите, блокирате или изтриете бисквитки от този уебсайт по всяко време, чрез промяна на конфигурацията на Вашия браузър. Въпреки че настройките са различни във всеки браузър, бисквитките обикновено се конфигурират в "Предпочитания" или менюто "Инструменти". За повече подробности относно конфигурирането на бисквитки в браузъра, вижте в менюто "Помощ" в самия браузър. Следва да обърнете внимание, че блокирането или деактивирането на определени видове бисквитки може да засегне функционалността на нашия уебсайт и да ограничи достъпа Ви до определени функции.

Чл. 5. С използването на Интернет страницата Ползвателя се съгласява изрично, че Сдружението има право да обработва личните му данни съгласно настоящата Политика.

Чл. 6. Сдружението обработва и съхранява личните данни на Ползвателите за срок не по-дълъг от необходимия за гарантиране ефективното функциониране на сайта и за изпълнението на целите на обработване, които Сдружението е определило.

Чл. 7. (1) Сдружението не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която страницата събира от Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото на територията на  Република България законодателство.

 (2)  Извън горепосочения случай, Сдружението може да разкрие Вашите лични данни за постигане целите на обработването им на обработващи личните данни лица, които обработват данни по възлагане на Сдружението, както и на администратори, които обработват данните съвместно с него, в случай че е приложимо. Тези трети лица имат достъп до данните на Ползвателя само с цел обезпечаване предоставянето на услугите на Сдружението и са задължени да не ги разкриват или използват за каквато и да е друга цел.

Чл. 8 (1) Ползвателят има следните права:

 Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от Дружеството);

 Достъп до собствените си лични данни;

 Коригиране (ако данните са неточни);

 Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 Ограничаване на обработването от страна на Дружеството или обработващия лични данни;

 Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Потребителя или по подобен начин го засяга в значителна степен;

 Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на Потребителя са били нарушени.

(2) Горните права могат да бъдат упражнени по всяко време, чрез изпращане на електронно съобщение към Сдружението, с ясно изразено желание, към https://www.backyard-ultra.bg, или чрез искане в писмена форма, изпратено до Сдружението, по пощата, на адреса посочен по-горе.

Чл. 9. Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни - адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” 2, тел.: (02) 915 3519,  факс: 02/91-53-525, еmail: kzld@cpdp.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 10. Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация относно политиките за поверителност на Сдружението, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени по-горе.

 

Converted to HTML with WordToHTML.net